Vrste klauzula

Važno je napomenuti da klauzule EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP važe za sve vrste prevoza dok preostale važe samo za vodeni saobraćaj.

Klauzule Inkoterms-a se obeležavaju sa tri slova koja označavaju određenu ugovornu praksu. Danas su u upotrebi sledeće klauzule:

Klauzula franko fabrika znači da je prodavac dužan samo da stavi robu na raspolaganje kupcu u svojim pogonima (fabrici, radionici…). Smatra se da ova klauzula predstavlja najmanje obaveze za prodavca. Prodavac nije odgovoran za utovar robe na vozilo koje obezbeđuje kupac. Za ovu klauzulu značajno je istaći da je prodavac dužan:

  • da stavi robu na raspolaganje kupcu u ugovorenom roku na mestu isporuke;
  • da o svom trošku obezbedi ambalažu;
  • da obavesti kupca u primerenom roku da će mu roba biti stavljena na raspolaganje;
  • da snosi rizik i troškove u vezi sa robom dok ne bude stavljena na raspolaganje kupcu u ugovorenom roku, pod uslovom da je roba propisano individualizirana, tj. jasno izdvojena ili na drugi način identifikovana kao ugovorena roba;

Kupac je dužan da plati kupovnu cenu i snosi trškove i rizike iznošenja robe iz prodavčevih prostorija. To uključuje i troškove utovara robe, kao i troškove izvoznih formalnosti.

Klauzula franko uz bok broda sa naznakom otpreme luke, označava da je prodavac ispunio svoju obavezu kada robu postavi uz bok broda na kej, u ugovorenoj otpremnoj luci. To znači da kupac snosi sve troškove i sav rizik za gubljenje, odnosno oštećenje robe od tog časa. Prodavac je isporučio robu kada je roba postavljena uz bok broda (plovila). Prodavac carini robu za izvoz.

Po klazuli FOB uz ugovaranje otpremne luke, prodavac ukrcava robu na brod u ugovorenoj luci otpreme. Rizik od gubljenja odnosno oštećenja prelazi sa prodavca na kupca kada roba pređe ogradu broda. Ovo je vrlo česta klauzula u ugovorima o međunarodnoj prodaji. Kupac je dužan da obezbedi brod, a obaveze prodavca sastoje se u tome da robu isporuči na brod koji je označio kupac i da o tome bez odlaganja obavesti kupca. Prodavac je dužan da o svom trošku i na svoj rizik pribavi izvoznu dozvolu ili druga odobrenja državnih organa potrebna za izvoz robe, kao i da carini robu za izvoz.

Klauzula franko prevoznik se koristi za sve vrste prevoza. Ona je i uvedena zbog zahteva modernog, posebno kontejnerskog prevoza koji koristi više vidova prevoza. Prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za uvoz, prevozniku imenovanom od strane kupca, na ugovorenom mestu. Od tog momenta na njega prelazi rizik slučajne propasti stvari, odnosno gubljenja ili oštećenja robe, a snošenje svih daljnih troškova pada na njegov teret. Ako kupac imenuje lice koje nije prevoznik da primi robu, smatra se da je prodavac ispunio svoju obavezu isporuke robe kada je isporučio tom licu.

Po klauzuli CFR, prodavac je isporučio robu kada je roba prešla ogradu broda u otpremnoj luci. On je dužan da snosi troškove i vozarinu potrebne da dopremi robu do odredišne luke, s tim što se transfer rizika kao i obaveza snošenja dopunskih troškova sa prodavca na kupca, vrši ranije, kada roba pređe ogradu broda u otpremnoj luci. Prodavac carini robu za izvoz.

Prema ovoj klauzuli prodavac izvršava svoju obavezu utovarom robe u brod u luci ukrcaja i obavezan je da pribavi čist konosman kao i izvoznu dozvolu, sertifikat o poreklu, polisu osiguranja i da plati izvozne carine i takse kao i vozarinu do prispeća robe u mesto opredeljenja.

Klauzula CPT koristi se za sve vrste prevoza. Prodavac je dužan da plati troškove prevoza do naznačenog mesta opredeljenja ili odredišnog mesta. Međutim. rizik za izgubljenu i oštećenu robu, kao i svako povećanje troškova, prelaze na kupca u času kada je roba predata na raspolaganje prvom prevozniku.

Ova klauzula je ista kao CPT klauzula s tim da prodavac ima dodatnu obavezu da obezbedi osiguranje od rizika na izgubljenu i oštećenu robu za vreme prevoza, što znači da prodavac plaća premiju osiguranja. Ovde važi da je prodavac dužan da obezbedi samo minimalnu pokrivenost osiguranjem, tako da ukoliko kupac želi veće pokriće mora to izričito da ugovori sa prodavcem ili da sam napravi dopunske aranžmane za osiguranje. Kupac carini robu za izvoz.

Prodavac pokriva troškove transporta do naznačenog terminala u luci ili mestu dosta, izuzimajući troškove izvoznog carinjenja. Rizik pada na prodavca do momenta istovara robe na terminalu. Na kupcu je da organizuje carinjenje i druge carinske formalnosti kao i transport od terminala do krajnjeg odredišta. Rizik se prenosi na terminalu

Isporučeno na naznačenoj destinaciji: prodavac snosi troškove dostave robe na naznačenu destinaciju izuzimajući troškove uvoznog carinjenja. Rizik se prenosi na kupca u trenutku istovara na naznačenoj destinaciji

Isporučeno ocarinjeno (na naznačenu destinaciju): prodavac pokriva sve troškve transporta i carinjenja robe kao i troškove carine i pripadajućeg poreza te snosi sav rizik sve do dostave robe.

Leave a Comment