Pojmovnik carinskih termina

Pojmovnik carinskih termina

import and export concept signpost hand drawing on tablet pc

ATA karnet je međunarodni carinski tranzitni dokument koji u svetu sinonim pasoša za robu. Koristi se za pojednostavljenje privremenog uvoza, a u Srbiji ga može izdati Privredna Komora Srbije za postupak privremenog izvoza (i ponovnog uvoza robe u nepromenjenom stanju). U praksi se najčešće koristi za privremeni uvoz/izvoz robe za sajamske izložbe, kao i robi namenjenoj za ličnu ili profesionalnu upotrebu, trgovačke uzorke, stručnu i naučnu opremu. Rok važnosti ovog dokumenta je do 12 meseci. Specifičnost ovog dokumenta ogleda se i u tome što se može koristiti bez angažovanja špeditera

Bankarska garancija je bankarski uslužni posao kojim banka garantuje poveriocu da će dužnik uredno da izvrši svoju obavezu, tj. da će poveriocu da izmiri obavezu o dospeću ako to dužnik ne učini. Banka se kod ovih poslova pojavljuje u ulozi jemca.

Bescarinska zona je područje koje je obično smešteno pokraj međunarodne luke i na koje uvezena dobra mogu biti iskrcana, uskladištena i ponovno ukrcana bez plaćanja carine (customs duties) ili drugih vrsta posrednih poreza (indirect tax), uz uslov da ne budu uvezena u zemlju u kojoj se bescarinsko područje nalazi. Bescarinskim područjima obično se smatraju područja izvan državnog područja zemlje, kao i područja u kojima trgovci mogu da posluju bez ograničenja.

Carinarnica je organizacioni, odnosno područni organ u strukturi Uprave carina gde se u celini ili delimično mogu sprovesti sve ili pojedine carinske radnje utvrđene carinskim propisima.

Carinska kontrola obuhvata pojedine radnje koje preduzima carinski organ (u Republici Srbiji: Uprava carina), kao što su pregled robe, uzimanje uzoraka, kontrola postojanja i autentičnosti dokumentacije, pregled knjigovodstvenih i drugih dokumenata, pregled prevoznih sredstava, pregled prtljaga i druge robe koju jedno lice nosi sa sobom ili na sebi i sprovođenje službenih provera i sličnih radnji u cilju obezbeđivanja pravilne primene carinskih i drugih propisa.

Carinska plomba predstavlja carinsko obeležje koje se postavlja u određenim carinskim postupcima, kako bi se sprečilo neovlašćeno raspolaganje robom, i očuvala istovetnost robe. U carinska obeležja spadaju još i carinski štambilj i carinski pečat.

Carinska roba je roba koja se unosi ili prima u carinsko područje, kao i roba koja se iz tog područja izvozi ili šalje. Carinskom robom smatra se i roba koja tranzitira tim carinskim područjem, odnosno koja se prenosi preko tog carinskog područja.

Carinska tarifa je sistematizovani spisak roba sa stopama carine. Carinsku tarifu čine nomenklatura robe i stope, odnosno iznos carine propisane za pojedine robe u toj nomenklaturi.

Carinski agent je fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti međunarodne špedicije, koje je Uprava carina ovlastila da sprovodi radnje u carinskom postupku ili u vezi sa tim postupkom.

Carinski dug je obaveza lica da plati iznos carine i drugih uvoznih dažbina u roku od 8 dana, a u skladu sa propisima-ukoliko drugačije nije dogovoreno!

Carinski nadzor je skup opštih mera i radnji Uprave carina u cilju sprovođenja carinskih i drugih propisa u odnosu na robu koja podleže carinskom nadzoru, uključujući mere za obezbeđenje istovetnosti robe od prispeća na carinsko područje do okončanja carinskog postupka (praćenje i čuvanje carinske robe, uzimanje uzoraka, prospekata, fotografija ili drugih podataka), stavljanje carinskih obeležja i overu propisanih dokumenata.

Vrste klauzula

Vrste klauzula

Važno je napomenuti da klauzule EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP važe za sve vrste prevoza dok preostale važe samo za vodeni saobraćaj.

Klauzule Inkoterms-a se obeležavaju sa tri slova koja označavaju određenu ugovornu praksu. Danas su u upotrebi sledeće klauzule:

Klauzula franko fabrika znači da je prodavac dužan samo da stavi robu na raspolaganje kupcu u svojim pogonima (fabrici, radionici…). Smatra se da ova klauzula predstavlja najmanje obaveze za prodavca. Prodavac nije odgovoran za utovar robe na vozilo koje obezbeđuje kupac. Za ovu klauzulu značajno je istaći da je prodavac dužan:

  • da stavi robu na raspolaganje kupcu u ugovorenom roku na mestu isporuke;
  • da o svom trošku obezbedi ambalažu;
  • da obavesti kupca u primerenom roku da će mu roba biti stavljena na raspolaganje;
  • da snosi rizik i troškove u vezi sa robom dok ne bude stavljena na raspolaganje kupcu u ugovorenom roku, pod uslovom da je roba propisano individualizirana, tj. jasno izdvojena ili na drugi način identifikovana kao ugovorena roba;

Kupac je dužan da plati kupovnu cenu i snosi trškove i rizike iznošenja robe iz prodavčevih prostorija. To uključuje i troškove utovara robe, kao i troškove izvoznih formalnosti.

Klauzula franko uz bok broda sa naznakom otpreme luke, označava da je prodavac ispunio svoju obavezu kada robu postavi uz bok broda na kej, u ugovorenoj otpremnoj luci. To znači da kupac snosi sve troškove i sav rizik za gubljenje, odnosno oštećenje robe od tog časa. Prodavac je isporučio robu kada je roba postavljena uz bok broda (plovila). Prodavac carini robu za izvoz.

Po klazuli FOB uz ugovaranje otpremne luke, prodavac ukrcava robu na brod u ugovorenoj luci otpreme. Rizik od gubljenja odnosno oštećenja prelazi sa prodavca na kupca kada roba pređe ogradu broda. Ovo je vrlo česta klauzula u ugovorima o međunarodnoj prodaji. Kupac je dužan da obezbedi brod, a obaveze prodavca sastoje se u tome da robu isporuči na brod koji je označio kupac i da o tome bez odlaganja obavesti kupca. Prodavac je dužan da o svom trošku i na svoj rizik pribavi izvoznu dozvolu ili druga odobrenja državnih organa potrebna za izvoz robe, kao i da carini robu za izvoz.

Klauzula franko prevoznik se koristi za sve vrste prevoza. Ona je i uvedena zbog zahteva modernog, posebno kontejnerskog prevoza koji koristi više vidova prevoza. Prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za uvoz, prevozniku imenovanom od strane kupca, na ugovorenom mestu. Od tog momenta na njega prelazi rizik slučajne propasti stvari, odnosno gubljenja ili oštećenja robe, a snošenje svih daljnih troškova pada na njegov teret. Ako kupac imenuje lice koje nije prevoznik da primi robu, smatra se da je prodavac ispunio svoju obavezu isporuke robe kada je isporučio tom licu.

Po klauzuli CFR, prodavac je isporučio robu kada je roba prešla ogradu broda u otpremnoj luci. On je dužan da snosi troškove i vozarinu potrebne da dopremi robu do odredišne luke, s tim što se transfer rizika kao i obaveza snošenja dopunskih troškova sa prodavca na kupca, vrši ranije, kada roba pređe ogradu broda u otpremnoj luci. Prodavac carini robu za izvoz.

Prema ovoj klauzuli prodavac izvršava svoju obavezu utovarom robe u brod u luci ukrcaja i obavezan je da pribavi čist konosman kao i izvoznu dozvolu, sertifikat o poreklu, polisu osiguranja i da plati izvozne carine i takse kao i vozarinu do prispeća robe u mesto opredeljenja.

Klauzula CPT koristi se za sve vrste prevoza. Prodavac je dužan da plati troškove prevoza do naznačenog mesta opredeljenja ili odredišnog mesta. Međutim. rizik za izgubljenu i oštećenu robu, kao i svako povećanje troškova, prelaze na kupca u času kada je roba predata na raspolaganje prvom prevozniku.

Ova klauzula je ista kao CPT klauzula s tim da prodavac ima dodatnu obavezu da obezbedi osiguranje od rizika na izgubljenu i oštećenu robu za vreme prevoza, što znači da prodavac plaća premiju osiguranja. Ovde važi da je prodavac dužan da obezbedi samo minimalnu pokrivenost osiguranjem, tako da ukoliko kupac želi veće pokriće mora to izričito da ugovori sa prodavcem ili da sam napravi dopunske aranžmane za osiguranje. Kupac carini robu za izvoz.

Prodavac pokriva troškove transporta do naznačenog terminala u luci ili mestu dosta, izuzimajući troškove izvoznog carinjenja. Rizik pada na prodavca do momenta istovara robe na terminalu. Na kupcu je da organizuje carinjenje i druge carinske formalnosti kao i transport od terminala do krajnjeg odredišta. Rizik se prenosi na terminalu

Isporučeno na naznačenoj destinaciji: prodavac snosi troškove dostave robe na naznačenu destinaciju izuzimajući troškove uvoznog carinjenja. Rizik se prenosi na kupca u trenutku istovara na naznačenoj destinaciji

Isporučeno ocarinjeno (na naznačenu destinaciju): prodavac pokriva sve troškve transporta i carinjenja robe kao i troškove carine i pripadajućeg poreza te snosi sav rizik sve do dostave robe.

Incoterms

Inkoterms

Inkoterms (Incoterms) su jednoobrazna međunarodna pravila u trgovačkim poslovima, koje radi olakšanja spoljnotrgovinskog prometa izdaje Međunarodna trgovinska komora u Parizu.

Inkoterms (Incoterms) su jednoobrazna međunarodna pravila u trgovačkim poslovima, koje radi olakšanja spoljnotrgovinskog prometa izdaje Međunarodna trgovinska komora u Parizu. Inkoterms je pojam koji označava transportne klauzule kojima se precizira niz prava i obaveza kupaca i prodavaca a naročito: prelazak rizika, prelazak troškova, mesto, vreme i način predaje, pribavljanje transportnog sredstva, osiguranje u transportu, i dr. Svaka od Inkoterms skraćenica označava određen položaj robe u prometu, odnosno ugovorene uslove isporuke. Obaveze stranaka iz Inkoterms-a nastupaju samo u slučaju ako je prethodno dogovoreno njegovo korišćenje.

Opšta pravila

Prilikom primene odredbi iz klauzula poželjno je pridržavati se određenih pravila:
– ukoliko nije izričito drugačije navedeno u kupoprodajnom ugovoru, dužnosti prodavca ne obuhvataju obavezu da uruči polisu osiguranja u korist kupca;
– na isti način (tj. ako nije izričito drugačije ugovoreno) svaka isprava o prevozu, koju prodavac stavlja na raspolaganje kupcu, mora biti čista;
– „zemlja otpreme” znači zemlja odakle prodavac treba da otpremi robu ka imenovanom mestu isporuke na granici ili u zemlji uvoza, bilo putem javnog prevoznika bilo koristeći vlastita prevozna sredstva;
– „troškovi” znače svaku naknadu, dažbine i izdatke vezane za izvršavanje obaveza obe ugovorne strane a koji nastaju i terete ih i koje ugovorne strane plaćaju saglasno odgovarajućim propisima;
– „konosman” znači dokument koji je izdao prevoznik ili neko drugi u njegovo ime; on predstavlja potvrdu da je roba utovarena i služi kao dokaz o postojanju ugovora o prevozu, isto tako i kao dokaz o isporuci robe na brod; može glasiti na vozarinu plaćenu unapred ili vozarinu plativu na odredištu;
– stranke su slobodne da posebnim odredbama obesnaže sve ono što je pravilima predviđeno;
– stranke mogu usvajati Inkoterms-e kao opštu osnovu svog ugovora, ali mogu ugovoriti i razne varijacije ili dopune prema potrebama određenih trgovinskih struka ili u skladu sa okolnostima ili prema njihovim specifičnim potrebama;
– nijedna odredba u njima ne utiče neposredno ili posredno na odnose ma koje stranke sa prevoziocem koji su definisani u ugovoru o oprezu;