Vizija

Vedeto plus d.o.o. kreira viziju – sliku o budućnosti organizacije, i u skladu s tim stvara neophodne procedure i sprovodi aktivnosti kako bi tu sliku pretvorio u stvarnost. 

Za razliku od dugoročnog planiranja, koje predstavlja prenošenje postojećih poslovnih trendova na budućnost, vizija je pokušaj da se budućnost predvidi, i da se za nju organizacija pripremi. Naravno, vizija podrazumeva verovanje da se na budućnost može uticati, i da se ona može menjati našim postupcima i aktivnostima. Vizija je ˝san o budućnosti˝ , ˝obećana zemlja˝ , koja ipak mora imati ˝dodir realnosti˝, mora biti podjednako jasna i snažna kako bi kod ljudi stvorila osećaj da je do ˝obećane zemlje˝ moguće stići na bezbedan način.

Tako koncipirana vizija upućuje članove organizacije na budućnost i jasan pravac kojim treba ići, mobiliše energiju, stvara osećaj ponosa, jedinstvenosti i važnosti, što sve zajedno podiže nivo motivacije u organizaciji i rezultira većim efektima nego što se ranije mislilo da je moguće.

Vizija je kreativni čin koji trba da rezultira pronalaženjem načina da se stvari obavljaju drugačije, bolje, da ljudi budu inovativniji, da prirodnu kreativnost koju poseduju stave u službu organizacije, da se oslobodi ogromna kreativna energija koja, pritisnuta svakodnevnom rutinom, stoji sakrivena.

Kapacitet za vizionarskim razmišljanjem postoji u svakoj osobi – problem je što je malo osoba obučeno da razmišlja konceptualno, a ne linearno. Zbog toga je potrebno da ljudi nauče da razmišljaju ˝kakva bi idealna budućnost mogla biti˝, kao i da podržavaju svoje lidere da razmišljaju na taj način.

Postojanje vizije, samo po sebi nije dovoljno. Da bi vizija ˝zaživela˝, ona mora postati zajednička, moraju je nositi u mislima i u srcu svi njeni članovi. U njenom oživotvorenju, moraju učestvovati svi zaposleni na čelu sa liderom organizacije.

Svaki član organizacije mora dati svoj doprinos, jer u ostvarenju vizije svako ima svoje važno mesto, svako mora da ponese svoj deo tereta i slave.