implementacija

Efikasnost znači uraditi stvari a ne – poželeti da ih uradite, sanjati o                        njima ili razmišljati da li možete da ih uradite.                                                                                                                           Frank Crane

Ovaj momenat je važan i zbog činjenice da se do tog trenutka, iz objektivnih ili subjektivnih razloga, ceo postupak može zaustaviti ili odložiti, na određeno ili neodređeno vreme – svesno i bez velikih lomova.

Sama činjenica da primena projekta ne počinje u predviđeno vreme može upućivati na neadekvatno planiranje i određene propuste u celokupnom procesu, (mada takva mogućnost odlaganja može biti obuhvaćena planom), ipak proizvodi mnogo manje štete nego kada se projekat zaustavi ili prekine u momentu kada je njegova implementacija već započela.

Takav slučaj ima višestruke negativne konsekvence, kako u odnosu na spoljni ambijent, tako i na unutrašnje ljudske resurse angažovane na projektu. Projekat koji na taj način završi pre nego što je zaista počeo, sa aspekta ljudi koji su učesnici takvog projekta, u negativnom sledu događaja ima šest faza: početni entuzijazam, razočarenje, panika, traženje krivaca, kažnjavanje nedužnih, pohvala onih koji nisu učestvovali. To je još jedan razlog da se implementaciji pristupi sa maksimalnom odgovornošću, i usaglašeno sa drugim fazama projekta, jer ova faza predstavlja svrhu i kulminaciju svakog projekta.

U skladu sa ovom analizom projekta, implementacija predstavlja fazu neposrednog upravljanja resursima i koordiniranja aktivnostima, kako bi se ciljevi ostvarili, odnosno predviđene aktivnosti ili preuzete obaveze obavite na vreme i u okviru zacrtanih troškova.

Faza implementacije ne može se posmatrati odvojeno od planiranja i organizacije, koje joj prethode, ili od kontrole, koja ide uporedo i nakon implementacije. Samo ove četiri faze zajedno čine celinu, i samo njihovo stručno, odgovorno i koordinirano obavljanje može dati pun efekat.

Aktivnosti vezane za sam proces implementacije mogu se podeliti u dve grupe. Jednu grupu čine aktivnosti vezane za tehnologiju, proceduru i neophodne operacije, a drugu aktivnosti vezane za ljude - kao nosioce i ključni faktor svake implementacije.